احمد شکردرگاهی

استادیار گروه داخلی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: a.shokerdarghahi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل